Raja Pervaiz Ashraf

Raja Pervaiz Ashraf is speaker of National Assembly.